Firma Biroteh u okviru usluga nudi
servisiranje vaga i fiskalnih kasa.

Biroteh usluge – servis, popravka i baždarenje vaga

Biroteh Beograd u okviru portfolija može se pohvaliti i uslugama vagarstva, koje na tržištu Srbije obavlja više od dve decenije. Predmet poslovanja, pored prodaje vaga, čini i servis i baždarenje trgovačkih vaga, magacinskih vaga, vage za klanicu i za mesnu industriju, zlatarskih vaga, laboratorijskih vaga i visećih vaga.

Izdvajamo Bizerba vage i printere sa nalepnicama

U okviru programa izdvojili bismo BIZERBA vage i printere sa nalepnicama, koje su u Srbiji najrasprostranjenije u trgovačkim lancima, marketima, mesnoj industriji, pakernicama.

Biroteh usluge – fiskalizacija i servis fiskalnih kasa

Biroteh Beograd, pored vaga svih vrsta,  u okviru prodajnog asortimana, može se pohvaliti i velikom ponudom fiskalnih uređaja. Fiskalne kase i printeri (fiskalni štampači) su renomiranih proizvođača SHARP, Galeb group, HCP. U okviru uslužnih delatnosti Biroteh vrši usluge fiskalizacije fiskalnih kasa.

Fiskalizacija fiskalne kase od 24 do 48 časova

Fiskalizacija fiskalnih kasa se obavlja u najkraćem roku od 24 do 48 časova od trenutka podnošenja zahteva. Izuzetna efikasnost i brzina obavljanja usluge je vrlo cenjena i pohvaljena od strane velikog broja klijenata.

ZA USLUGU FISKALIZACIJE I DEFISKALIZACIJE POTREBNO JE DOSTAVITI SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  • Rešenje Agencije za privredne register (kopija, jedan primerak)
  • Potvrda o izvršenoj registraciji – PIB (kopija, jedan primerak)
  • Ukoliko je preduzeće u PDV sistemu potrebno je dostaviti dokument Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV. (jedan primerak)
Ako preduzeće nije u PDV sistemu potrebno je dostaviti Izjavu da nije u PDV sistemu (jedan primerak)

  • Popunjen i overen Zahtev za fiskalizaciju (jedan primerak)
  • Ukoliko se slučajno razlikuje adresa na kojoj je registrovana firma od adrese na kojoj će se obavljati delatnost odn. fiskalna registar kasa biti instalirana, potrebno je dostaviti overenu fotokopiju Odluke preduzeća o otvaranju maloprodajnog objekta (prodavnice) od strane Poreske uprave (pisarnica).
  • Telekom ugovor vezan za SIM karticu – popunjen u dva primerka, overen pečatom obe strane na naznačenom mestu.
  • Potpisan I overen ugovor o kupoprodaji fiskalne registar kase (popunjen u dva primerka).

Formular i kompletnu dokumentaciju ćemo Vam dostaviti na mail adresu po zahtevu.

Dodatne informacije vezane za fiskalizaciju fiskalih kasa, kao i vezano za baždarenje vage:
Telefon: